Aktivní uhlí

Co je aktivní uhlí

Aktivní uhlí je porézní uhlíkatý materiál vyznačující se vysokou hodnotou vnitřního povrchu. Výroba aktivního uhlí z neporézní suroviny se nazývá aktivace. Vhodnou surovinou je uhlíkatý materiál, který obsahuje uhlík jak v krystalické, tak amorfní formě. Při aktivaci vzniká při teplotách 800 až 900 °C velké množství pórů různých velikostí a to reakcí aktivačního média s amorfním uhlíkem. Obvyklými vstupními surovinami jsou černé uhlí, kokosové skořápky nebo dřevní hmota. V závislosti na surovině a technologických podmínkách aktivačního procesu vznikají rozdílné struktury pórů a mechanické vlastnosti aktivního uhlí, které jsou vhodné pro nejrůznější aplikace. Použití aktivního uhlí je velmi široké a nachází uplatnění v řadě oborů a to především díky jeho výjimečné schopnosti vázat na svůj povrch řadu látek a tím je odstraňovat jak z kapalné tak i plynné fáze.

Adsorpce

Termín "adsorpce" je odborný termín pro zachycení látek na povrchu tuhé látky - sorbentu. Toto zachycení je způsobeno především interakcí molekul adsorbované látky s povrchem aktivního uhlí pomocí van der Waalsových sil. Vzhledem k obrovskému vnitřnímu povrchu aktivního uhlí se dosahuje výborné adsorpce nežádoucích látek v plynném i kapalném skupenství.

Základní druhy aktivního uhlí

aktivni uhli
praskove aktivni uhli
peletizovane uhli
impregnovane aktivni uhli
granulovane aktivni uhli

Práškové aktivní uhlí

Práškové aktivní uhlí se používá k čištění kapalin v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, stejně tak i k úpravě vody a jako nosič katalyzátoru…..

Granulované aktivní uhlí

Granulované aktivní uhlí se vyrábí z kamenného uhlí, kokosových skořápek, ze dřeva aj. V závislosti na použité surovině se dosahuje rozdílné pevnosti ,otěruvzdornosti a distribuce adsorpčních pórů.....

Peletizované aktivní uhlí

Peletky se vyrábí o průměrech 1 – 4 mm, přičemž se volí tvar s ohledem na aplikaci, dobu zdržení a tlakovou ztrátu při průchodu filtrem. Nejčastější aplikací je čištění plynné fáze…..

Impregnované aktivní uhlí

Impregnované aktivní uhlí je klasické aktivní uhlí, na které byla nanesena chemikálie – impregnant…..

Export do celé Evropy

Prodej uhlíkatých materiálů v rámci celé Evropy.

mapa Aktivní uhlí do filtru


TOP